תנאים ומדיניות

הסכם תנאי שימוש בשירותי Multi-Travel של חברת ביט איט בע"מ ["החברה"]

0. מהות שירותי ה- Multi-Travel:

רכישת חבילות גלישה מבוססות על esim במגוון מדינות.

שימוש בחייגן (אפליקציה) ייעודי לקבלה והוצאה של שיחות והודעות.

Multi-Travel מאפשר להמשיך לקבל את שיחות הטלפון למס' האישי של הלקוח (לדוגמה למספר הישראלי) בכפוף להורדת חייגן ייעודי וביצוע הפניית שיחות מהמספר המקומי למספר ישראלי שהאפליקציה מספקת (העלויות בגין הפניית השיחה הן בהתאם למפעיל התקשורת עימו קשור הלקוח).

רכישת השירותים באתר החברה מהווה אישור והסכמה לתעריפי ולתנאי שירותי ה- Multi-Travel.

1. רכישת השירות

1.1 כדי ליהנות מן השימוש בשירותי ה- Multi-Travel יש להיכנס לאתר האינטרנט של החברה ולרכוש חבילת שירותי Multi-Travel. לאחר בחירת החבילה המתאימה, ביצוע התשלום עבורה, וקבלת חיווי לפיו התשלום עבר בהצלחה, ניתן יהיה ליהנות משירותי ה- Multi-Travel במדינת היעד.

1.2 התשלום בגין החבילה הינו תשלום מראש [Pre-Paid] ללא אפשרות קבלת החזר כספי.

2. דרישות סף

2.1 השימוש בשירותי Multi-Travel מותנה במכשיר תומך ושהרשת בו אינה נעולה.

2.2 לכל חבילה יש תקופת תוקף משלה. בתום תקופת התוקף תסתיים החבילה ויופסק שירות ה- Multi-Travelלאותה חבילה. לא יוצע החזר מכל צורה שהיא עבור הנתונים שנותרו אם תקופת התוקף הסתיימה.

3. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

"האתר" – פירושו אתר האינטרנט של החברה בכתובת: Multi-Travel.com הכולל את קוד המקור, התיעוד, עמודי הרישום, התוכניות, התוכנות, וכל חלקיהם, שפותחו או נוצרו במלואם או בחלקם על ידי החברה ו/או בבעלות החברה ו/או בבעלות ספקיה ו/או קוד פתוח.

"משתמש" או "לקוח" – משמעו כל אדם אשר רכש חבילת שירותי Multi-Travel באתר האינטרנט של החברה, שילם עבורה וקיבל חיווי כי התשלום הסתיים בהצלחה.

4. מגבלות השירות

4.1 שירותי  Multi-Travelניתנים על גבי רשת האינטרנט, וכמו כן תלויים גם בצדדים שלישיים נוספים שאינם בשליטת החברה וביניהם מפעילי התקשורת בחו"ל, יצרני המכשירים וכיוב'. לפיכך לא ניתן להתחייב למהירות גלישה, או כי שירותי Multi-Travel יסופקו ברציפות וללא הפרעות, או כי כל השיחות וההודעות יגיעו ליעדן, והכל מותנה באיכות רשת האינטרנט, איכות הקליטה, איזורי הכיסוי, וכן בכך שהאפליקציה רצה ברקע, שהאפליקציה מקפיצה את השיחות.

5. אחריות והגבלות על חבות

5.1. החברה תעשה מאמצים סבירים כדי לספק ללקוח שירות איכותי. עם זאת החברה אינה מבטיחה שהשירות יינתן ללא הפרעות, יסופק בזמן, יהיה בטוח או נטול תקלות.

5.2 החברה תתמוך בשירותי Multi-Travel ותיתן מענה לתקלות בזמן סביר.

5.3 החברה אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד ג' לכל תקלה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, או תוצאתי, לרכוש או לגוף ולרבות הפסד הכנסה, הפסד רווחים ופגיעה במוניטין שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירותי Multi-Travel, וזאת אף אם החברה ו/או מי מהאמור לעיל היה מודע או אמור היה להיות מודע להסתברות לנזק כאמור.

5.4 החברה אינה אחראית לאיכות השיחות וההודעות, תוכנן או כל דבר הקשור אליהן.

5.5 החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם מתן השירותי Multi-Travel. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, פיצוי בגין אבדן רווחים, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן מידע עסקי, או פיצוי עקב נזק כספי כלשהו הנגרם כתוצאה ממידע ו/או משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירותי Multi-Travelאו בכל הקשור בהם, למטרה מסוימת לרבות העלמות, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים של המשתמש. במיוחד מודגש כי לא יינתנו החזרים או תגמולים מכל סוג שהם בגין חיובים מטלפונים חלופיים, כרטיסי SIMחלופיים, טלפונים של בתי מלון או חיובים אחרים של הלקוח.

5.6 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל/הפסקה/שיבוש באספקת השירותי Multi-Travelמעת לעת שיפגעו בקבלת השיחה, לרבות אלה הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או בשירותי Multi-Travel.

5.7 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו למשתמש והנובעים משימושים של צדדים שלישיים במספרו, כגון צינתוקים, שיחות ספאם וכו', ו/או כתוצאה ממזיקים דיגיטאליים, לרבות וירוס, סוסים טרויאניים, כשל בשירות ו/או בתהליך התקנת eSIMו/או בתהליך הסרתו.

6. אחריות הלקוח

6.1 המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי Multi-Travel לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי דיני מדינת ישראל והוא מצהיר, כי ידוע לו שבשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את החברה בהתאם ומיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין.

6.2 החברה ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לחסום את השימוש בשירותי Multi-Travel מכל משתמש אשר התעורר חשש כי הנו עושה שימוש לרעה בו. במקרה של הפסקת שירותי ה- Multi-Travel כתוצאה מאחת מהסיבות המנויות לעיל ולהלן בהסכם זה, תימחק החבילה אותה רכש הלקוח והוא לא יהיה זכאי להחזר כלשהו.

6.3 ברגע שלקוח התקין את ה-eSIM הוא ייחשב ככרטיס משומש. לא ניתן לקבל החזרים מכל צורה שהיא, גם אם הלקוח טוען שהתקין את השירות בטעות ו/או לא השתמש בו.

7. מסירת פרטים

7.1 מסירת פרטי המשתמש כפי שהועברו על ידו לחברה בעת רכישת שירותי Multi-Travelמהווה הסכמה מצד המשתמש להעברת הנתונים ופרטים מזהים לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצד שלישי כלשהו, לשם גביית חובות, על פי שיקול דעתה של החברה.

7.2 רכישת שירותי Multi-Travel מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ודברי פרסומת מטעם החברה, באמצעות הודעות אלקטרוניות, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות וואצאפ או הודעת מסר קצר.

8. זכויות יוצרים

8.1. שירותי Multi-Travelוהאתר מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, כמו גם דיני קניין רוחני ואין במתן זכות השימוש בשירותים ו/או ברכישת שירותי Multi-Travelכדי להעביר כל זכות בקניין הרוחני של האתר ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

8.2 חל איסור מוחלט לעשות שינוי כלשהו בקוד האתר [לרבות הגדרות] ו/או להעתיקו ו/או לפגוע בו בכל אופן שהוא.

9. ביטול עסקה

9.1 ללקוח עומדת הזכות לבטל את העסקה בהתאם לתנאים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ביטול העסקה תתאפשר עד 14 ימים ממועד רכישת החבילה ובמידה וטרם נעשה שימוש בחבילה.

בקשה לביטול תתבצע על ידי הלקוח, תוגש בכתב ותשלח בדואר אלקטרוני למייל: support (@) multi-travel.com בצירוף שם הרוכש, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ומועד הרכישה.

10. שונות

10.1. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות ייחודית לדון בכל המחלוקות בין הצדדים בעניין.

חבילות תקשורת אזוריות

שימוש ב-eSIM אחד למגוון יעדים

מבצעים שלא מפספסים

מגוון חבילות תקשורת בהנחות לזמן מוגבל!